SYSTEM Iwona Łupij logo

Słownik pojęć archiwalnych

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Term Definition
Abator

jest to aparat do katalitycznego utleniania tlenku etylenu

Adnotacja

dopisek, dodatkowa notatka, krótka informacja zwykle na określonym piśmie lub dokumencie

Aerator

Komora do przewietrzania zbiorów

Akta

dokumentacja pisana twórcy zespołu powstała w wyniku jego działalności

Akta specyficzne

stanowią odbicie podstawowej, statutowej działalności danej jednostki organizacyjnej i w rzeczowym wykazie akt są klasyfikowane w klasach od 4 wzwyż

Akta sprawy

cała dokumentacja, niezależnie od jej formy, która była, jest lub może być istotna przy rozpatrywaniu i załatwianiu danej spraw

Akta typowe

powstają w każdej jednostce organizacyjnej i w rzeczowym wykazie akt są klasyfikowane zawsze w klasach od 0 do 3

Akta wieczyste

akta kwalifikujące się do trwałego przechowywania, bez względu na ich rodzaj, oznaczone symbolem A

Aktotwórca

wytwórca akt, szerzej całej dokumentacji; określona jednostka organizacyjna

Algorytm kryptograficzny

metoda działania przekształcająca dane w celu ukrycia lub ujawnienia ich zawartości informacyjnej

Aneks

dokument dołączony do głównego dokumentu ze względu na merytoryczny z nim związek

Aprobata

wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy

Archiwa państwowe

archiwa podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, gromadzą, opracowują, przechowują i udostępniają archiwalia wytworzone przez centralne i lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości, organy samorządu terytorialnego, instytucje i przedsiębiorstwa różnych działów gospodarki narodowej, oraz przechowują i udostępniają archiwa rodów i majątków ziemskich, akta grodzkie i cechowe, spuścizny osób prywatnych, zbiory regionalne, a także nadzorują archiwa zakładowe i prowadzą działalność informacyjną

Archiwa państwowe wyodrębnione

są to archiwa: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta i Urzędu Ochrony Państwa; Wchodzą one do państwowej sieci archiwalnej ale nie podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych; gromadzą głównie akta wytworzone przez te organy i podległe im jednostki organizacyjne

Archiwa zakładowe samorządowe

archiwa urzędów i organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ważniejszych samorządowych jednostek organizacyjnych ustalonych przez archiwa państwowe

Archiwista

pracownik realizujący zadania z zakresu kształtowania narastającego zasobu w składnicy akt bądź w archiwum zakładowym

Archiwistyka

całokształt działalności, której przedmiotem są archiwa oraz materiały archiwalne. dyscyplina naukowa, której przedmiotem są archiwa oraz materiały archiwalne rozpatrywane z punktu widzenia zachodzących pomiędzy nimi związków powstających w trakcie procesów archiwotwórczych

Archiwoznawstwo

dział archiwistyki zajmujący się badaniem historii i organizacji archiwów oraz historii zespołów (zbiorów) archiwalnych z uwzględnieniem ich zawartości treściowej

Archiwum

Instytucja o charakterze urzędu administracyjnego, urzędu wiary publicznej oraz placówki naukowej powołana do kształtowania, zabezpieczania, gromadzenia, opracowywania oraz trwałego przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych, uprawniona do wydawania z nich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii, a także do publikowania źródeł i pomocy archiwalnych oraz prowadzenia badań w dziedzinie archiwistyki;  Komórka organizacyjna instytucji powołana do przejmowania, przechowywania, porządkowania i zabezpieczania materiałów archiwalnych tej instytucji; Gmach lub lokal stanowiący pomieszczenie archiwum

Archiwum prywatne

zespół archiwalny powstały na skutek działalności instytucji prywatnej lub osób fizycznych, rodzin, rodów niezależnie od aktualnego miejsca, jego przechowywania

Archiwum przejściowe

archiwum powołane do czasowego przechowywania materiałów archiwalnych i przekazujące materiały archiwalne o wartości historycznej do właściwego archiwum na trwałe przechowywanie

Archiwum zakładowe

wewnętrzna komórka w jednostce organizacyjnej (zwykle państwowej) mająca za zadanie gromadzenie, przechowywanie ewidencjonowanie, zabezpieczanie i udostępnianie całości zbioru dokumentacji (kat. „A” plus kat. „B”) jednostki organizacyjnej  uznanej za wytwarzającą materiały archiwalne tworzące jego zasób archiwalny, oraz okresowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych, w określonym prawem czasie lub w razie likwidacji, do archiwów państwowych

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

polega na ocenie jej przydatności dla celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę

Brulion

koncepcja pisma, wszelki brudnopis przygotowany dla sporządzenia z niego wersji czystopisowej

Czystopis

tekst dokumentu, pisma urzędowego lub opracowania w postaci ostatecznej, przygotowanej do podpisu przez wystawcę

Dekretacja

odręczna adnotacja osoby upoważnionej na korespondencji wpływającej, wskazująca komórkę organizacyjną lub referenta, który ma załatwić sprawę, ewentualnie sposób jej załatwienia albo zawierająca decyzję

Dokument

akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienia lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim faktów i zdarzeń bądź danych

Dokumentacja

zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, ksiąg, korespondencji oraz dokumentacji finansowej, księgowej, technicznej, statystycznej, geodezyjno-kartograficznej itp. – niezależnie od techniki ich wykonania, np. rękopisy, maszynopisy, wydruki komputerowe, dyskietki, mapy fotografie, taśmy magnetofonowe

Dokumentacja archiwalna
Dokumentacja audiowizualna

utrwalona na takich nośnikach mechanicznych, jak fotografie, filmy, obrazy, nagrania telewizyjne i radiowe

Dokumentacja budowy

obejmuje pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów i dziennik montażu

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna

zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetecyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

Dokumentacja inwestycyjna

ogół dokumentów niezbędnych do realizacji zamierzonej inwestycji

Dokumentacja jawna

dokumentacja nie zawierająca informacji niejawnych objętych klauzulami

Dokumentacja konstrukcyjna

ogół dokumentów, określających jednoznacznie wyrób (urządzenie), jego części składowe oraz wymagania jakościowe dotyczące wykonania i działania

Dokumentacja księgowa

ogół dokumentów wyrażających przebieg lub skutek zleconych albo dokonanych operacji gospodarczych a niekiedy także pisemne zlecenia dokonania zapisów księgowych nie wyrażające operacji gospodarczych

Dokumentacja niearchiwalna

dokumentacja mająca tylko czasowe, praktyczne znaczenie dla jej twórcy i podlegająca wybrakowaniu po upływie określonych przepisami okresów jej przechowywania

Dokumentacja niejawna

dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, chroniona stosownymi klauzulami tajności

Dokumentacja poufna

dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, objęta klauzulą „poufne”

Dokumentacja powykonawcza

obejmuje dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja ściśle tajna

dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „ściśle tajne”

Dokumentacja tajna

dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „tajne”

Dokumentacja techniczna

ogół dokumentów w formie rysunków, kalki, opisów i obliczeń niezbędnych do realizacji projektowanego obiektu, urządzenia, wyrobu lub procesu technologicznego

Dokumentacja technologiczna

ogół dokumentów, zawierających dane dotyczące procesu technologicznego obróbki lub montażu oraz dane odnoszące się do pomocy używanych w tych procesach

Dokumentacja zastrzeżona

dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczona klauzulą „zastrzeżone”

Dokumenty brakowania

obejmują protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej sporządzony na formularzu Pu-A-34 oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę, sporządzony na formularzu Pu-A-33a dla dokumentacji aktowej i na formularzu Pu-A-33b dla dokumentacji technicznej

Działalność archiwalna

obejmuje gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej

Dziedziczenie materiałów archiwalnych

przejmowanie materiałów archiwalnych w następstwie przejęcia całości lub części zakresu działania twórcy zespołu przez sukcesora

Dziennik podawczy

księga kancelaryjna służąca do rejestrowania w układzie chronologiczno-numerycznym pism wpływających i pism wychodzących oraz do kontroli ich obiegu

Ekspedycja

wysyłka przez kancelarię lub sekretariat korespondencji i innych przesyłek

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. By dowiedzieć się więcej o plikach cookies i jak określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce przeczytaj naszą Politykę Plików Cookies..

Zgadzam się na pliki cookies z tej strony