Aprobata

Słowo aprobata jest mocno zakorzenione w języku polskim i wciąż bardzo często używane. Każdy intuicyjnie zna jego znaczenie, nawet jeśli nie zapoznał się ze ścisłą definicję tego słowa. Termin aprobata występuje również w archiwistyce jako nauce, gdzie stanowi jedno z podstawowych pojęć archiwistycznych. Jego znaczenie jest zbieżne z używanym na co dzień. Czym dokładnie jest aprobata z punktu widzenia archiwistyki jako nauki?

Czym jest aprobata?

W języku polskim słowo aprobata oznacza zgodę na coś, akceptację lub uznanie czegoś za prawidłowe i dobre. W ten sposób swoją aprobatę możemy wyrażać w mowie i piśmie. Aprobata może dotyczyć między innymi czynów, postaw i postępowania, ale nie tylko. Pokrewnym do aprobaty wyrazem jest czasownik aprobować, który najprościej wytłumaczyć jako popierać. Przeciwieństwem terminu aprobata jest słowo dezaprobata, które wyraża brak zgody lub niezadowolenie czy uznanie jakiejś rzeczy za niesłuszną lub nieprawidłową. Aprobowanie według innej definicji może także oznaczać wyrażenie na coś zgody. W języku polskim funkcjonuje także pojęcie aprobata techniczna, które oznacza pozytywną ocenę wyrobu i stwierdzenie, że nadaję się on do stosowania. Producenci są zobowiązani do uzyskania aprobaty specjalnie wyznaczonej do tego jednostki, zanim wyrób trafi na rynek lub do powszechnego użytku. Aprobata jest wyrażana między innymi po dokonaniu obliczeń, badań, oględzin czy sporządzenia stosownych dokumentów. Pojęcia tego używa się przede wszystkim w budownictwie.

Pojęcie aprobata w archiwistyce

Słowo aprobata jest także powszechnie używane przez archiwistów, gdzie stanowi jedno z podstawowych pojęć archiwistyki jako nauki. Jego znaczenie jest w tym przypadku nieco inne, choć pokrewne, a na pewno znacznie węższe. Według najprostszej definicji aprobata oznacza dla archiwistów wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy.

Aprobata a procedury obiegu dokumentów

Pojęcie aprobata jest również dobrze znane z procedur obowiązujących formalnie w obiegu dokumentów w przedsiębiorstwach, organizacjach czy instytucjach. Aprobata wiąże się między innymi z zasadami funkcjonowania kancelarii. W tym przypadku obieg dokumentów rozumiemy jako drogę, które pokonują one od chwili wpływu do danej jednostki organizacyjnej do momentu załatwienia sprawy wraz z wysłaniem odpowiedzi. Termin aprobata wiąże się ściślej z przeglądaniem i przydzielaniem korespondencji. W praktyce kierownik jednostki decyduje, które sprawy załatwia samodzielne, a które przydziela określonym wydziałom lub osobom zajmującym konkretne stanowiska. Zanim jednak dokument trafi do odpowiedniego stanowiska, kierownik wydaje odpowiednie dyspozycje pisemne. Jedną z nich jest właśnie aprobata. Co dalej? Aprobatę, podobnie jak inne dyspozycje, wydaje się za pomocą określonego skrótu, w tym przypadku m.a. – „moja aprobata„. Co to oznacza w praktyce? Chodzi o sytuację, w której osoba wydająca dyspozycję zachowuje możliwość podjęcia decyzji o ostatecznym sposobie załatwienia sprawy związanej z dokumentem.