• Home
 • Usługi
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – likwidacje, upadłości

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – likwidacje, upadłości

Usługa przechowywania dokumentacji pracowniczej wykonywana jest przez cały wymagany w polskich przepisach okres tj. 50 lat od daty ustania stosunku pracy.

Posiadamy wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia na przechowywanie dokumentacji akt osobowych i płacowych wydane przez Marszałka Województwa oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Naszym celem jest przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenia akt pracowniczych, akt osobowych, płacowych, kadrowych oraz księgowych przed zniszczeniem, dostępem osób niepowołanych oraz opracowanie i przechowania dokumentów zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Profesjonalne przechowywanie dokumentacji pracowniczej. 

Szczegółowe czynności archiwizacji/porządkowania dokumentów przed przyjęciem dokumentacji do Składnicy Akt:

 • Porządkowanie dokumentów na miejscu u klienta bądź w naszych magazynach,
 • Kwalifikacja dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych (nadanie okresów przechowywania),
 • Systematyzacja akt w układzie chronologiczno-czasowym,
 • Opracowanie środków ewidencyjnych w postaci spisów zdawczo-odbiorczych akt na podstawie których zostanie zostanie sporządzony protokół przejęcia przekazania dokumentacji,
 • Wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania (przygotowanie akt do fizycznego zniszczenia),
 • Oznaczenie każdej jednostki archiwalnej (segregator, teczka, koperta) etykietą samoprzylepną z sygnaturą archiwalną,
 • Zabezpieczenie dokumentacji w tekturowe pudełka zbiorcze.

Przejęcie i przechowanie dokumentacji pracowniczej:

 • Sposób przechowywania akt będzie zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164),
 • Stworzenie wymaganych przepisami warunków przechowywania akt,
 • Zapewnienie ochrony zasobów przechowywanych w Składnicy w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, zniszczenie i dostęp osób nieupoważnionych,
 • Zapewnienie pełnej dyskrecji na temat przechowywanych zasobów,
 • Zatrudnienie do wykonania usługi pracowników o odpowiednich kwalifikacjach z możliwością korzystania z usług podwykonawcy,
 • Przeprowadzenie niszczenia akt zgodnie z ustawą o archiwach, ustawie o ochronie danych osobowych i zasadami ochrony środowiska, z wykonaniem protokołu niszczenia – dotyczy to akt zdeponowanych w Składnicy,
 • Wystawianie – wg zasad określonych w składnicy i zgodnie z obowiązującymi przepisami, byłym pracownikom zaświadczeń o przebiegu zatrudnienia i pobieranego wynagrodzenia na podstawie dokumentów przekazanych do przechowania przez Zamawiającego. Składnica nie ponosi odpowiedzialności za kompletność przekazywanych akt osobowych i płacowych,
 • Poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o miejscu przechowywania dokumentacji.