Normatywy kancelaryjno-archiwalne

Opracowywanie od podstaw procedur kancelaryjno-archiwalnych regulujących prawidłowe zarządzanie dokumentacją.

W celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiegu dokumentacji oraz prawidłowego zabezpieczania akt pod kątem właściwej kwalifikacji archiwalnej i ewidencji, proponujemy Państwu opracowanie następujących normatywów:

 • Instrukcji kancelaryjnej,
 • Instrukcja organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego/Składnicy Akt,
 • Jednolitego rzeczowego wykazu akt,

Normatywy określające obieg dokumentacji w jednostce z uwzględnieniem specyfiki działalności oraz schematu organizacyjnego.

 • Opracowanie normatywów obejmie w szczególności następujące zagadnienia:
 • Zapoznanie się ze specyfiką oraz procedurami wewnętrznymi Jednostki.
 • Opracowanie i przeprowadzenie wśród Pracowników Jednostki ankiet dotyczących rodzajów i typów wytwarzanych dokumentów oraz ich kategoryzacji.
 • Przeprowadzenie wstępnych szkoleń, ułatwiających właściwe wypełnienie ankiety, dla pracowników merytorycznych z zakresu funkcjonowania systemu kancelaryjno-archiwalnego.
 • Przeprowadzenie wywiadu z pracownikami merytorycznymi na temat wytwarzanych dokumentów.
 • Ustalenie obiegu dokumentacji obowiązującego w Jednostce, w tym m. in.:
 • Podział prac kancelaryjnych (biurowych),
 • Wpływ i odbiór korespondencji,
 • Rozdzielanie i przydzielanie wpływów,
 • Rejestrowanie spraw (pism) i zakładanie dla nich teczek,
 • Rozpatrywanie (sposób załatwiania) spraw,
 • Rodzaje stempli (pieczątek) obowiązujących w jednostce,
 • Wysyłanie pism,
 • Sposób organizacji i przechowywania dokumentów (pism, akt spraw),
 • Wzory formularzy (druków) obowiązujących w jednostce,
 • Warunki i sposoby przechowywania dokumentów w Archiwum Zakładowym Jednostki.
 • Przygotowanie projektu normatywów kancelaryjno-archiwalnych i ich weryfikacja z Pracownikami Jednostki, naniesienie niezbędnych zmian.
 • Przygotowanie projektu rozporządzenia Dyrektora Jednostki wprowadzającego normatywy kancelaryjno-archiwalne.