Archiwum

Nazwa „archiwum” wywodzi się z łacińskiego słowa archīvum i służy do określania instytucji, która zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, kształtowaniem, opracowywaniem, trwałym przechowywaniem oraz udostępnianiem zgromadzonych materiałów archiwalnych. Jest też uprawniona do wydawania uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii oraz do publikowania źródeł i pomocy archiwalnych oraz prowadzenia badań w dziedzinie archiwistyki.

Miejscem zaaranżowanym do przechowywania zbiorów jest odpowiednio wydzielone pomieszczenie lub cały gmach, który musi spełniać odpowiednie standardy. Wśród nich wyróżniamy m.in. archiwa kościele, państwowe, zakładowe. W Polsce funkcjonuje przykładowo Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Archiwum Główne Akt Dawnych i Archiwum Akt Nowych.

Jak funkcjonuje archiwum?

Funkcjonowanie archiwum regulują liczne akty prawne oraz procedury. Dotyczą one nie tylko organizacji pracy czy kategoryzowania materiałów, ale też odnoszą się do warunków, jakie mają panować w pomieszczeniach (wilgotność, temperatura, wentylacja).

Jest kilka kategorii, według których możemy definiować archiwum jako instytucję, komórkę organizacyjną, pomieszczenie, zbiór lub zespół archiwalny. Archiwa można podzielić na:

  • publiczne i prywatne,
  • państwowe, samorządowe lub społeczne,
  • otwarte lub zamknięte,
  • ogólnodostępne lub o ograniczonej dostępności,
  • ogólne lub specjalne,
  • historyczne, administracyjne lub przejściowe,
  • wieczyste lub należące do instytucji.

Podsumowując, archiwum to pomieszczenie, stały zbiór dokumentów urzędowych, instytucja gromadząca, konserwująca oraz zabezpieczająca archiwalia.