Archiwa zakładowe samorządowe

Do sprawnego i zgodnego z prawem zarządzania jednostką organizacyjną niezbędne jest założenie i rzetelne prowadzenie archiwum zakładowego samorządowego. Konieczność stworzenia takiego ogniwa dotyczy zarówno urzędów, jak i organów samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach, a nawet ważniejszych samorządowych jednostek organizacyjnych ustalonych przez archiwa państwowe. Obowiązek kontrolowania pracy archiwum spoczywa na kierowniku lub jego zastępcy. W gestii jego zespołu leży:

  • ewidencjonowanie zgromadzonej dokumentacji oraz jej odpowiednie zabezpieczenie,
  • klasyfikowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania,
  • przekazywanie materiałów do właściwych jednostek archiwów państwowych, również po upływie ustalonego czasu.

Dlaczego tak ważne jest prowadzenie samorządowego archiwum zakładowego?

Dzięki zebranym i uporządkowanym dokumentom łatwiej jest odtwarzać przebieg spraw, chronić ważne materiały, wykorzystywać je później zgodnie z przeznaczeniem. Konieczność prowadzenia archiwum wynika z regulacji zawartych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dokładnie wyjaśnia ona zakres obowiązków spoczywających na państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, które wytwarzają rzeczone materiały. Regulacje odnoszą się m.in. do organizacji i sposobu prowadzenia archiwum, prawidłowego przechowywania napływającej dokumentacji, stosowania jednolitego wykazu akt, sposobu udostępniania archiwum czy procedur związanych z występowaniem o zgodę na realizację procedury brakowania.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.