Dokument

Dokument jest pismem, zapisem elektronicznym, wideo, przedmiotem itp., który stanowi świadectwo zaistnienia jakiegoś faktu. Jest to pojęcie bardzo szerokie, gdyż odnosi się do rozmaitych zdarzeń zachodzących na przestrzeni czasu, zarówno w odległej przeszłości, jak i współcześnie. Dokument może też przyjąć różną formę, począwszy od papierowej (pismo, list, książka, broszura, pamiętnik, wykaz itp.), przez rzeczową, po elektroniczną. Dokument w formie pisanej powinien być sporządzony z zachowaniem zasad i form obowiązujących w danej epoce oraz uwierzytelniony, dzięki czemu można mu przypisać określony stan prawny.

Rodzaje dokumentów

Dokumenty są przygotowywanie i przechowywane w niemal każdej dziedzinie działalności. Dlatego różnią się nie tylko formą, ale i zawartością oraz znaczeniem. Do często występujących zaliczają się:

  • dokumenty księgowe – faktury, rachunki, księgi rachunkowe, rozliczenia podatkowe,
  • dokumenty archiwalne – pisma, nagrania, fotografie i inne dokumenty zakwalifikowane do kategorii A,
  • dokumenty muzealne – starodruki, fotografie, cenne przedmioty o wartości historycznej,
  • dokumenty biblioteczne – rękopisy, druki, grafiki, publikacje o wartości muzealnej,
  • dokumenty prawne i sądowe – akty prawne, wyroki i orzeczenia sądu,
  • dokumenty urzędowe – wnioski i podania, pisma administracyjne, instrukcje,
  • dokumenty elektroniczne,
  • dokumenty naukowe – przedmioty, zapisy potwierdzające wyniki eksperymentów.

Dokument jako identyfikator tożsamości

Do grupy dokumentów zaliczają się również te identyfikujące, potwierdzające tożsamość, przynależność do organizacji czy uczelni oraz nadające określone uprawnienia. Są to między innymi dowody osobiste i paszporty, legitymacje szkolne i studenckie, dyplomy ukończenia szkół, świadectwa, prawa jazdy, legitymacje i książeczki zawodowe oraz wiele innych.