Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy to zbiór dokumentów, które opisują i poświadczają sposób realizacji oraz efekty każdego etapu inwestycji. Celem jej sporządzania jest zapewnienie dostępu do konkretnych informacji w przypadku, gdy dojdzie do wykrycia nieprawidłowości, awarii, wypadku czy też pojawi się potrzeba zmiany lub rozbudowy obiektu. Dokumentacja budowy jest gromadzona przez cały okres jej trwania i systematycznie wzbogacana o nowe pozycje. Potrzeba jej tworzenia i przechowywania wynika z ustawy Prawo budowlane.

Co składa się na dokumentację budowy?

Liczba dokumentów, jakie znajdą się w dokumentacji budowy, zależy od charakteru, wielkości i przeznaczenia obiektu. Znacznie mniej elementów trafi do dokumentacji budowy domu jednorodzinnego niż w przypadku galerii handlowej czy obiektu przemysłowego. Obowiązek jej tworzenia spoczywa na każdym inwestorze, bez względu na to, jaki budynek stawia, czy jaką buduje drogę. Na prawidłowo sporządzoną dokumentację budowy składa się sześć elementów:

  • projekt budowlany uzupełniony o pozwolenie na budowę,
  • dziennik budowy,
  • protokoły odbioru sporządzane po zakończeniu każdego etapu inwestycji (fundamentów, instalacji wodnej czy gazowej, ścian nośnych, dachu itp.,
  • opisy i rysunki niezbędne do wykonania określonych prac budowlanych,
  • dokumenty geodezyjne – operaty, książka obmiarów,
  • dziennik montażu.

Obowiązkowo w każdej dokumentacji budowy muszą się znaleźć trzy pierwsze pozycje. Trzy pozostałe są uwarunkowane potrzebami, jakie rodzi typ inwestycji.

Przechowywanie dokumentacji budowy

Prawo budowlane nie tylko nakłada na inwestora obowiązek sporządzenia dokumentacji budowy, ale również przechowywania dokumentów. Po zakończeniu prac przyjmuje ona nazwę dokumentacji obiektu i powinna zostać zabezpieczona na czas tak długi, jak długo istnieje dany obiekt. W tym czasie może być uzupełniana o dodatkowe rysunki, plany czy opisy niezbędne do przebudowy, kapitalnych remontów i innych prac budowlanych.