Dokumentacja inwestycyjna

Przygotowania do podjęcia prac budowlanych, związanych z modernizacją terenu, przebudową obiektu, modernizacją w obrębie linii energetycznych czy sieci irygacyjnej, a także uzbrojenie działek i wiele innych czynności terenowych, wymaga opracowania dokumentacji inwestycyjnej. Stanowi ona jeden z wielu etapów na drodze do realizacji celu, jakim jest budowa czy rozbudowa obiektu, instalacji, sieci lub innej formy zagospodarowania terenu.

Dokumentacja inwestycyjna – podstawa do wydania zgody na inwestycję

Budowa domu, hali przemysłowej, sieci energetycznej lub innego obiektu w terenie jest obwarowana wieloma wymogami formalnymi. Są one następstwem zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W treści tego dokumentu można znaleźć między innymi definicje takie jak ład przestrzenny, interes publiczny czy zrównoważony rozwój. Te i inne pojęcia uwzględnione w ustawie wskazują, że każda inwestycja, bez względu na jej charakter i przeznaczenie, musi spełnić określone warunki. To konieczne, aby jej realizacja była uzasadniona społecznie, gospodarczo czy środowiskowo.

Inne dokumenty decydujące o realizacji procesu inwestycyjnego to między innymi:

 • Prawo budowlane,
 • Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa o ochronie przyrody i Prawo wodne,
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Prawo energetyczne,
 • Prawo geologiczne i górnicze.

Oceną celowości inwestycji budowlanej zajmują się odpowiednie urzędy, które do podjęcia decyzji muszą mieć szczegółowe informacje. Pozwalają one ocenić zasadność i zgodność inwestycji z wymienionymi wyżej dokumentami prawnymi. Z założenia, takich informacji dostarcza ich dokumentacja inwestycyjna. Stanowi ona tylko jeden z wielu etapów rejestrowania prac związanych z budową, przebudową czy modernizacją obiektu. Odpowiednie dokumenty sporządza się na każdym etapie realizacji inwestycji.

Jakim celom służy dokumentacja inwestycyjna?

Dokumentacja inwestycyjna jest przygotowywana na etapie planowania inwestycji, czyli jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Dlatego stanowi rodzaj projektu ze szczegółowym uwzględnieniem wszystkich elementów jego realizacji, w tym także przewidywanych kosztów oraz – co jest bardzo istotne dla wydania zgody na realizację – ogólnej lokalizacji. Obowiązek uzgodnienia takiej lokalizacji dotyczy wyłącznie nowo budowanych obiektów. Inwestor powinien przedstawić kilka wariantów lokalizacji ogólnej. Wynika to z konieczności uwzględnienia w ostatecznej decyzji elementów takich jak:

 • zagospodarowanie przestrzenne kraju,
 • rozwój sieci komunikacyjnej,
 • wykorzystanie lokalnych surowców,
 • równomierne ożywienie gospodarki w regionach,
 • pokrycie zapotrzebowania na wodę,
 • odprowadzenie ścieków,
 • wykorzystanie lokalnych zasobów mieszkaniowych i uzbrojenia terenów,
 • wykorzystanie rezerw siły roboczej,
 • wyeliminowanie zbędnych przewozów.

Decyzja o akceptacji lokalizacji ogólnej jest wydawana w ciągu roku i stanowi podstawę do wskazania lokalizacji szczegółowej.

Co jeszcze zawiera dokumentacja inwestycyjna?

Dokumentacja inwestycyjna zawiera też szczegółowe informacje na temat daty i miejsca oraz zakresu planowanych prac. Podstawą do ich przeprowadzenia jest pozytywna decyzja wydana przez właściwy urząd, np. pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie wodnoprawne, projekt scalenia lub wymiany gruntów, przekształcenie działki rolnej w budowlaną itp.

Dokumentacja inwestycyjna może dotyczyć kompleksowego wykonawstwa prac, jak również realizacji poszczególnych zadań. Pod tym pojęciem kryją się zwłaszcza:

 • rysunki,
 • opisy techniczne,
 • kosztorysy,
 • akty i regulacje prawne.

Właściwie to każdy krok inwestycji powinien być udokumentowany i przechowywany w formie dokumentacji inwestycyjnej w archiwum. Nie należy zaniedbywać tego obowiązku, co mogłoby skutkować sankcjami na wypadek kontroli jednostek uprawnionych.

Obowiązkiem firmy, która realizuje prace i przygotowuje kompletną dokumentację inwestycyjną, jest odpowiednie przechowywanie dokumentów. Archiwizacja w tym zakresie jest regulowana przepisami prawa, które narzuca obowiązek przechowywania materiałów przez ustalony odgórnie czas. Szczegóły związane z archiwizacją zależą m.in. od rodzaju inwestycji, jej charakteru i zakresu podjętych działań.