Dokumentacja inwestycyjna

Przygotowania do podjęcia prac budowlanych, związanych z modernizacją terenu, przebudową obiektu, modernizacją w obrębie linii energetycznych czy sieci irygacyjnej, a także uzbrojenie działek i wiele innych czynności terenowych, wymaga opracowania dokumentacji inwestycyjnej. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat daty i miejsca oraz zakresu planowanych prac. Podstawą do ich przeprowadzenia jest pozytywna decyzja wydana przez właściwy urząd, np. pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie wodnoprawne, projekt scalenia lub wymiany gruntów, przekształcenie działki rolnej w budowlaną itp.

Dokumentacja inwestycyjna może dotyczyć kompleksowego wykonawstwa prac, jak również realizacji poszczególnych zadań. Pod tym pojęciem kryją się zwłaszcza:

  • rysunki,
  • opisy techniczne,
  • kosztorysy,
  • akty i regulacje prawne.

Właściwie to każdy krok inwestycji powinien być udokumentowany i przechowywany w formie dokumentacji inwestycyjnej w archiwum. Nie należy zaniedbywać tego obowiązku, co mogłoby skutkować sankcjami na wypadek kontroli jednostek uprawnionych.

Obowiązkiem firmy, która realizuje prace i przygotowuje kompletną dokumentację inwestycyjną, jest odpowiednie przechowywanie dokumentów. Archiwizacja w tym zakresie jest regulowana przepisami prawa, które narzuca obowiązek przechowywania materiałów przez ustalony odgórnie czas. Szczegóły związane z archiwizacją zależą m.in. od rodzaju inwestycji, jej charakteru i zakresu podjętych działań.