Dokumentacja

Dokumentacja to pojęcie bardzo ogólne, mające szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie działalności. W ujęciu ogólnym jest to zbiór pojedynczych dokumentów, które przedstawiają, a jednocześnie poświadczają sposób załatwienia sprawy czy realizacji inwestycji. Dokumentacja jest podstawą do wnoszenia roszczeń i wyciągania konsekwencji w przypadku awarii, wypadku, negatywnego rozwiązania problemu, czy też potrzeby dokonania zmian w danym obszarze.

Rodzaje dokumentacji

Podobnie jak dokument, który może przyjmować bardzo różnorodną formę, tak i dokumentacja ma rozmaitą postać. Może się składać wyłącznie z dokumentów papierowych lub obejmować wiele ich typów. Dlatego można ją klasyfikować z uwzględnieniem różnych kryteriów. Do typowych jej odmian zaliczają się:

  • dokumentacja archiwalna,
  • dokumentacja aktowa,
  • dokumentacja elektroniczna,
  • dokumentacja audiowizualna,
  • dokumentacja budowlana,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna,
  • dokumentacja techniczna,
  • dokumentacja konstrukcyjna itp.

Jakie dokumenty składają się na dokumentację?

Rodzaj i wybór dokumentów tworzących określoną dokumentację, jest uzależniony od tego, jakie czynności, procedury czy zjawiska ma ona poświadczać. Przykładowo: dokumentacja naukowa będzie zawierać opisy papierowe lub elektroniczne przeprowadzanych doświadczeń lub badań, wykazy i zestawienia wyników, opisy procedur, próbki materiałów itp. W dokumentacji budowlanej znajdą się rysunki techniczne i plany obiektu, dziennik budowy, protokoły odbioru czy oparty geodezyjne. Natomiast w dokumentacji technicznej maszyny nie może zabraknąć opisu konstrukcji, instrukcji i zasad użytkowania, konserwacji, serwisowania, a także atestów i gwarancji.