Ekspertyza archiwalna

Pod pojęciem ekspertyzy archiwalnej kryje się badanie dokumentacji twórcy zespołu archiwalnego. Wykonuje się je po to, aby ocenić wartość oraz ustalić, jak należy prawidłowo zakwalifikować znajdujące się w nim materiały. Takie szczegółowe sprawdzenie powinno odbywać się w określonych odstępach czasu i na podstawie przyjętych ustaleń oraz procedur. Tylko wówczas ma wartość i może ukazać ewentualne uchybienia czy błędy do naprawienia.

Właściwie wykonana ekspertyza archiwalna pozwoli na jeszcze lepsze kontrolowanie zasobów oraz da szereg informacji na temat działania całego systemu, ewidencjonowania oraz przekazywana do archiwów państwowych. Jest wykonywana na wniosek urzędów czy jednostek organizacyjnych i najczęściej dotyczy konkretnych obszarów:

  • oceny wartości dokumentów przeznaczonych do brakowania,
  • oceny wartości dokumentów odnoszących się do jednostek w stanie likwidacji,
  • oceny dokumentów sklasyfikowanych jako „BE”,
  • zabezpieczania dokumentów papierowych na wypadek pożaru czy zalania,
  • ustalenia czy w zbiorze nie ma materiałów, które powinny podlegać archiwum państwowemu.

Na wniosek zawierający argumentację, można przeprowadzić ekspertyzę archiwalną. Aby usprawnić przebieg całego procesu, wnioskodawca (jednostka lub osoba fizyczna) powinien szczegółowo określić (zgodnie ze swoją wiedzą), jakie konkretnie materiały mają być poddane ekspertyzie.

Wszelkie działania związane z ekspertyzami archiwalnymi są regulowane przez przepisy polskiego prawa, konkretniej Zarządzeniem nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 grudnia 2019 r. i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020).