Klasyfikacja

Klasyfikacja jest terminem o bardzo szerokim znaczeniu, stosowanym w niemal każdej dziedzinie nauki i działalności człowieka. Pozwala ona na uporządkowanie dużej ilości przedmiotów materialnych, niematerialnych, ożywionych czy nieożywionych w klasy określone za pomocą konkretnego kryterium. Klasyfikację stosuje się też w archiwistyce, do porządkowania i szeregowania jednostek czy zbiorów.

Kryteria klasyfikacji archiwaliów

Ilość gromadzonych materiałów w jednostkach organizacyjnych i archiwum państwowym jest ogromna. Dlatego do ich uporządkowania oraz orientacji w zbiorach niezbędne jest stosowanie właściwej klasyfikacji. W praktyce archiwistycznej sięga się po kilka kryteriów, które pozwalają na rozróżnienie zbiorów pod względem ich wartości historycznej, zasad przechowywania czy formy i objętości.

Podstawowym wyznacznikiem podziału w odniesieniu do wszystkich gromadzonych materiałów jest ich wartość archiwalna. Pod tym względem wyróżnia się:

  • materiały archiwalne – klasa A,
  • materiały niearchiwalne – klasa B.

W obrębie tych drugich stosuje się też klasyfikację pod kątem ich ważności dla twórcy zbioru. Poszczególne klasy są oznaczane literami BE oraz BC i liczbą, która określa zalecaną liczbę lat przechowywania.

Inne kryteria

Poza podstawowym podziałem w praktyce archiwalnej wykorzystuje się też inne techniki kategoryzacji materiałów. Poszczególne ich grupy są zwykle wyrażone odpowiednim oznaczeniem lub opisem umieszczonym w sygnaturze czy na karcie jednostki archiwalnej. Dwa typowe to:

  • podział ze względu na nośnik – dokumentacja papierowa, płyta CD lub DVD, taśma magnetofonowa, pendrive, klisza fotograficzna, karta SIM itp.,
  • podział ze względu na dostępność dla osób trzecich – dokumentacja jawna i niejawna.

W klasyfikacji stosowane są również pojęcia dokumentacji, w tym spisu zdawczo-odbiorczego wraz ze szczegółowymi informacjami na temat konkretnych akt z archiwum, a także karta zastępcza wydawana na czas korzystania z wypożyczalni.

W zakresie klasyfikacji zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. Obowiązujące jest Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz.U. z 2002 r. nr 167, poz. 1375).

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.