Komórka organizacyjna

Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa czy instytucji wymaga odpowiedniej organizacji. Dzięki niej jest możliwe przydzielanie zadań i rozliczenie z nich. Pozwala ona też na przypisanie odpowiedzialności za przebieg i zakończenie określonych spraw, przechowywanie dokumentów oraz za obsługę korespondencji. Podstawowym elementem takiej struktury jest komórka organizacyjna.

Definicja komórki organizacyjnej

Encyklopedia zarządzania definiuje komórkę organizacyjną jako zespół ludzi (stanowisk pracy) odpowiedzialnych za wykonywanie podobnych zadań, zgodnych z celem jednostki nadrzędnej oraz mających wspólnego kierownika. W praktyce jest to najmniejsza część przedsiębiorstwa lub firmy, w której obowiązują zasady jednoosobowego kierownictwa i bezpośredniego podporządkowania.

Oznacza to, że każdy pracownik takiej komórki odpowiada wyłącznie przed jej kierownikiem, a kierownik bezpośrednio nadzoruje wszystkich członków zespołu. Otrzymanie polecenia wykonania zadania pod przełożonego wyższego szczebla nakłada na niego obowiązek powiadomienia o tym bezpośredniego zwierzchnika.

Rodzaje komórek organizacyjnych

Komórki organizacyjne przyjmują jedną z trzech form. Można wyróżnić te:

  • liniowe – odpowiedzialne bezpośrednio za realizację zadań wynikających z celów jednostki nadrzędnej (przedsiębiorstwa czy instytucji),
  • sztabowe – pełniące funkcje komórek doradczych i zajmujące się przeprowadzaniem analiz,
  • pomocnicze – zajmujące się dostarczaniem środków niezbędnych do pracy komórek sztabowych i liniowych (pracownicy, surowce, narzędzia itp.).

Komórki organizacyjne łączą się w zespoły określane pionami organizacyjnymi. Zespoły charakteryzują podobny profil działania oraz wspólny przełożony rekrutujący się z grona naczelnego kierownictwa. Piony mogą być marketingowe, produkcyjne, finansowe itp.