Kwerenda archiwalna

Kwerenda archiwalna poszukiwanie w materiałach archiwalnych danych dotyczących określonego zagadnienia lub osoby. Samo słowo „kwerenda” pochodzi z łaciny i oznacza zapytanie. Celem kwerendy archiwalnej jest zazwyczaj zdobycie określonych informacji. W niektórych przypadkach może też jednak wiązać się z dodawaniem, usuwaniem lub modyfikacją danych.

Rezultaty kwerendy archiwalnej mogą przyjąć formę odpisów, kopii lub skanów znalezionych informacji, a przeszukaniu mogą podlegać dowolne państwowe lub prywatne zbiory. Ważne, aby usługa tego typu była przeprowadzana przez odpowiednie organy oraz z zastosowaniem się do przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Cel i warunki przeprowadzenia kwerendy archiwalnej

Kwerenda archiwalna może być prowadzona do celów urzędowych i nieurzędowych. W tej drugiej kategorii możemy wyodrębnić cele:

  • naukowe,
  • genealogiczne,
  • komercyjne,
  • własnościowe.

Kwerenda archiwalna do celów nieurzędowych jest przeprowadzana poza zakresem administracji publicznej i może być wykonana na wyraźne życzenie zainteresowanego. W przypadku konieczności pozyskania danych dla celów urzędowych wymagany jest pisemny wniosek o dokonanie kwerendy. W podstawowej wersji powinien on zawierać dokładną treść żądania, dane osoby wnoszącej podanie (przynajmniej imię i nazwisko oraz adres) i jej podpis. W niektórych przypadkach mogą mieć zastosowanie przepisy szczególne. Oficjalne wypisy, odpisy i kopie akt podlegają opłatom skarbowym.

Zastosowanie kwerendy archiwalnej

Z usług dotyczących kwerendy archiwalnej korzystają zarówno firmy oraz instytucje, jak i osoby prywatne. Wykonywana jest ona przede wszystkim celem potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego zgodnie z przepisami prawa – np. dotyczącego własności czy też genealogii. Informacje uzyskane na skutek kwerendy archiwalnej mogą służyć także prywatnemu interesowi osoby lub instytucji ubiegającej się o nie. Wyniki poszukiwania danych w przypadku ich pozyskiwania do celów urzędowych biorą udział w postępowaniach przed sądami i organami administracji.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.