Mapa

Mapa to graficzny obraz, przedstawiający zmniejszony w sposób określony matematycznie (skala) i przy zastosowaniu umownych znaków trójwymiarową przestrzeń danego obszaru. Mapy zaliczają się do dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, która podlega określonym zasadom ewidencjonowania i archiwizacji. W zależności od rodzaju i przeznaczenia, mogą zawierać takie informacje jak pomiary geodezyjne, opracowania techniczne czy zdjęcia wytyczonego obszaru.

Sposób ewidencjonowania map

Mapy to specyficzny rodzaj dokumentów, które muszą być sklasyfikowane według ustalonego schematu. Stosuje się przy tym różne kryteria, dopasowując je do rodzaju dokumentacji oraz wewnętrznych procedur przedsiębiorstwa. Podczas ewidencjonowania map najczęściej wykorzystuje się podział ze względu na:

  • przedstawiony obszar,
  • zakres tematyczny,
  • sposób przechowywania,

Mapy muszą być przechowywane w przeznaczonych do tego materiałach archiwizacyjnych, takich jak tuby, pudła czy teczki na dokumentację geodezyjną i kartograficzną.

Archiwizacja map

Według zasad archiwizacji, mapy muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Ponadto stosuje się oznaczenia, które mają określać ich klasyfikację. Opis archiwizowanych map powinien zawierać:

  • sygnaturę,
  • nazwę,
  • datę wykonania,
  • oznaczenie wykonawcy,
  • skalę,
  • opis,
  • oznaczenie zbioru.

Mapy powinny być archiwizowane według instrukcji, która dotyczy dokumentów geodezyjnych i kartograficznych. Przechowuje się je w przystosowanych do tego szafach i regałach.