Nabytki archiwalne

W archiwum przechowuje się głównie dokumenty, które zostały przekazane do zarchiwizowania przez firmy i instytucje państwowe. Mają one zostać zgromadzone i sklasyfikowane według ustalonych instrukcji przez okres wyznaczony przez przepisy prawa. Do zasobów mogą zostać włączone także materiały, które zostały przekazane w sposób dobrowolny, które są wartościowe dla archiwum. Nabytki archiwalne to materiały archiwalne wpływające i włączane do zasobu archiwum w drodze dopływu, kupna, darów lub depozytów wieczystych. Często są one cenne ze względu na pochodzenie lub mają wartość historyczną.

Ewidencjonowanie nabytków archiwalnych

Przekazane nabytki archiwalne podlegają takiej samej ewidencji, co inne dokumenty. Muszą być odpowiednio sklasyfikowane i wprowadzone do zasobów archiwum, według ustalonej instrukcji. Nabytki archiwalne rejestruje się w księdze nabytków i ubytków, w której widnieje wykaz zasobów zgromadzonych przez archiwum. Ewidencjonuje się w niej także materiały, które zostały na stałe usunięte ze zbiorów.

Archiwizacja nabytków archiwalnych

Po przekazaniu archiwaliów, zostają one wpisane do księgi. Klasyfikuje się je według rodzaju oraz opisuje w sposób umożliwiających ich identyfikację. Tak zewidencjonowane nabytki archiwalne trafiają do zasobów archiwalnych i stają się ich częścią. Sposób przechowywania zależy od rodzaju przekazanych archiwaliów i ich klasyfikacji. Stosuje się tu procedury określone w instrukcjach oraz regulacjach prawnych, jeżeli takie są przypisane do danej grupy nabytków archiwalnych.