Narodowy zasób archiwalny

W archiwach przechowuje się dokumentację firmową i urzędową, która podlega określonym procedurom archiwizacji. Stosuje się do nich przepisy prawa, które precyzują, w jaki sposób i jak długo mają zostać włączone do zbiorów archiwalnych. Istnieją jednak materiały, które podlegają szczególnej ochronie i stosuje się do nich odrębne instrukcje. Są one skategoryzowane jako narodowy zasób archiwalny i obejmują dokumenty oraz akta, które mają wartość historyczną.

Czym są narodowe zasoby archiwalne?

Pojęcie i istota narodowych zasobów archiwalnych zostały zdefiniowane ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 , z późn. zm.). Mianem tym określa się wszelkie dokumenty oraz materiały, które mają znaczenie dla historii narodu. Narodowe zasoby archiwalne zawierają informacje dotyczące życia społecznego, działalności kulturalnej czy organizacji politycznych, które obowiązywały w przeszłości. Materiały wchodzące w skład narodowych zasobów archiwalnych mogą mieć różną formę i zaliczają się do nich:

  • dokumenty,
  • akta,
  • pisma,
  • fotografie,
  • mapy,
  • filmy,
  • materiały elektroniczne.

Narodowe zasoby archiwalne przechowywane są w archiwach i instytucjach państwowych i podlegają ustawowej ochronie. Stanowią one własność państwa i stosuje się wobec nich określone procedury ewidencjonowania i przechowywania. Narodowe zasoby archiwalne przechowuje się wieczyście i wchodzą one w skład zbiorów sklasyfikowanych według odrębnej instrukcji.