Państwowy zasób archiwalny

Państwowy zasób archiwalny jest zbiorem wszelkiego typu materiałów, które mają wartość historyczną, społeczną, kulturalną, polityczną, gospodarczą lub naukową. Zakres i rodzaj tych materiałów oraz sposób ich gromadzenia czy przechowywania reguluje Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego.

Jakie dokumenty tworzą państwowy zasób archiwalny?

Rozporządzenie z 1957 roku precyzyjnie określa, które materiały (dokumenty) mogą lub powinny wejść w skład państwowego zbioru archiwalnego. Jednym z kryteriów jest okres powstania, który wyznacza data: 22 lipca 1944 r. Dokumenty tworzone przed i po tym terminie powinny być wynikiem działalności różnych organów władzy państwowej, organizacji i instytucji politycznych, kulturalnych, społecznych, przedsiębiorstw, jednostek wojskowych i wielu innych określonych w rozporządzeniu.

Do zbiorów archiwalnych włącza się też dokumenty będące efektem działalności okupacyjnych jednostek wojskowych, instytucji i organizacji państwowych oraz organów, które funkcjonowały na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Za zarządzanie tymi zasobami odpowiada Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wyjątkiem są dokumenty podległe Ministrom Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej.

Rodzaje materiałów gromadzonych w państwowym zasobie archiwalnym

Państwowy zasób archiwalny obejmuje materiały różnego typu. Są to między innymi:

  • dokumenty,
  • akta,
  • księgi korespondencji,
  • mapy i plany,
  • dokumentacja techniczna, finansowa i statystyczna,
  • fotografie.
  • materiały multimedialne.

Poszczególne materiały mogą być wykonane dowolną techniką dostępną w okresie ich tworzenia. W zbiorach znajdują się rękopisy, maszynopisy, nagrania dźwiękowe i filmy, druki oraz wiele innych elementów.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.