Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK) gromadzi materiały związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, dokumentujące efekty przeprowadzonych prac geodezyjnych i kartograficznych. Zbiory służą zarówno gospodarce narodowej, jak i potrzebom obywateli. Są przeznaczone m.in. do celów związanych z obronnością kraju, nauką, kulturą, ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochroną przyrody.

Jak jest zbudowany państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest trzypoziomową strukturą, której część nadrzędną stanowi zasób centralny. Poziomem niższego rzędu są zasoby wojewódzkie, a najniższe to zasoby powiatowe. Zarządzają nimi odpowiednio:

 • Główny Geodeta Kraju,
 • marszałkowie województw,
 • starości.

Jednostki na poszczególnych poziomach zapewniają dostęp do określonych grup i typów materiałów. Z zasobu centralnego można pozyskać dane dotyczące granic i powierzchni jednostek terytorialnych kraju, nazw geograficznych, a także ortofotomapy i inne dane pozwalające na tworzenie map w skali 1:250 000 i mniejszej. W zasobie powiatowym zainteresowany znajdzie dane ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze, operaty techniczne itp.

Jakie materiały gromadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?

W PZGiK są gromadzone materiały bezpośrednio związane z zagospodarowaniem terenu oraz dokonanymi na nim naniesieniami. Są to między innymi:

 • mapy topograficzne i ogólnogeograficzne,
 • mapy ewidencyjne,
 • mapy zasadnicze,
 • rejestry publiczne w formie baz danych,
 • operaty techniczne,
 • tematyczne i specjalne opracowania kartograficzne,
 • materiały geodezyjne i kartograficzne dotyczące rolnictwa,
 • inne materiały będące dokumentacją prac geodezyjnych czy kartograficznych.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest również miejscem przechowywania kopii baz danych. Wszystkie zbiory są własnością Skarbu Państwa. Materiały, które gromadzi PZGiK, są dostępne dla każdego. Wyjątkiem są dokumenty objęte klauzulą tajności czy ochroną danych osobowych.