Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest terminem, który funkcjonuje od niedawna. Pomimo to, czynności wykonywane w jego zakresie nie są nowe, ale obejmują działania stosowane do dziesięcioleci w związku z handlem, usługami czy zatrudnianiem pracowników. Upowszechnienie się tego pojęcia wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i unijnego rozporządzenia RODO.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych w świetle prawa?

Dokonywanie zakupów na raty w sklepach, podpisywanie umów kredytowych w bankach czy umowy o dzieło w zakładzie pracy wiąże się z koniecznością podania swoich danych. Ujawnienie ich stanowi materiał dla przestępców, którzy wykradają je i wykorzystują do popełniania oszustw czy innych wykroczeń. Dlatego przetwarzanie danych osobowych jest objęte rygorystycznymi ograniczeniami, które mają chronić ich właścicieli.

W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych za ich przetwarzanie uznaje się:

  • zbieranie,
  • utrwalanie,
  • opracowywanie,
  • udostępnianie,
  • zmienianie,
  • przechowywanie,
  • usuwanie

oraz wszelkie inne czynności, związane z opracowywaniem danych osobowych, szczególnie w systemach informatycznych. Pomimo wprowadzenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku, definicja przetwarzania danych osobowych została zachowana w niezmiennej formie.

Przetwarzanie danych osobowych a RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje też Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO. Dokument ten rozszerza pojęcie przetwarzania danych osobowych o kolejne operacje takie jak: organizowanie, pobieranie, porządkowanie, wykorzystywanie, przeglądanie, rozpowszechnianie, ujawnianie poprzez przesyłanie, łączenie, dopasowywanie, ograniczanie lub niszczenie. Wszystkie wymienione czynności mogą się odbywać w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.