Inne komórki

Tworzenie zasobu archiwum zakładowego z przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji wiąże się z określenie zasad organizacji gromadzenia i opracowywania oraz przechowywania dokumentów. Regulamin, jakim kieruje się aktotwórca, określa też charakter komórek organizacyjnych, w tym komórki merytorycznej. Pojawia się w nim również pojęcie „inne komórki”. Co ono oznacza?

Komórka organizacyjna

Przez komórkę organizacyjną rozumie się zespół stanowisk pracy, (w administracji są to stanowiska biurowe), które wykonują podobne funkcje i są zarządzane przez tego samego kierownika. Komórką organizacyjną w firmie są biuro, wydział, referat itp. W ich liczbie wyróżnia się komórka merytoryczna. Jest to najważniejsza jednostka organizacyjna aktotwórcy, która zajmuje się opracowywaniem danej sprawy pod względem merytorycznym. Jej zadaniem jest też przechowywanie wszystkich dokumentów, związanych z daną sprawą.

Czym są inne komórki?

Pojęcie innej komórki odnosi się do wszystkich tych komórek organizacyjnych, które nie są merytoryczne. Przykładowo, jeśli petent zgłasza się do administracji domu z wnioskiem o naprawę kanalizacji, komórką merytoryczną będzie dział techniczny (komórka merytoryczna). Zgromadzona w nim dokumentacja dotycząca sprawy może też trafiać np. do księgowości, w celu rozliczenia kosztów naprawy czy do działu zleceń, w celu przydziału zdania pracownikom. Działy te pełnią rolę innych komórek. Za takie uważa się wszystkie jednostki organizacyjne, do których trafiają akta o tym samym haśle klasyfikacyjnym, ale mają one charakter cząstkowy lub pomocniczy.