Inne komórki

Tworzenie zasobu archiwum zakładowego z przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji wiąże się z określenie zasad organizacji gromadzenia i opracowywania oraz przechowywania dokumentów. Regulamin, jakim kieruje się aktotwórca, określa też charakter komórek organizacyjnych, w tym komórki merytorycznej. Pojawia się w nim również pojęcie „inne komórki”. Co ono oznacza?

Komórka organizacyjna i merytoryczna

Przez komórkę organizacyjną rozumie się zespół stanowisk pracy, (w administracji są to stanowiska biurowe), które wykonują podobne funkcje i są zarządzane przez tego samego kierownika. Komórką organizacyjną w firmie są biuro, wydział, referat itp. W ich liczbie wyróżnia się komórka merytoryczna. Jest to najważniejsza jednostka organizacyjna aktotwórcy, która zajmuje się opracowywaniem danej sprawy pod względem merytorycznym. Jej zadaniem jest też przechowywanie wszystkich dokumentów, związanych z daną sprawą.

Czym są inne komórki?

Pojęcie innej komórki odnosi się do wszystkich tych komórek organizacyjnych, które nie są merytoryczne. Przykładowo, jeśli petent zgłasza się do administracji domu z wnioskiem o naprawę kanalizacji, komórką merytoryczną będzie dział techniczny (komórka merytoryczna). Zgromadzona w nim dokumentacja dotycząca sprawy może też trafiać np. do księgowości, w celu rozliczenia kosztów naprawy czy do działu zleceń, w celu przydziału zdania pracownikom. Działy te pełnią rolę innych komórek. Za takie uważa się wszystkie jednostki organizacyjne, do których trafiają akta o tym samym haśle klasyfikacyjnym, ale mają one charakter cząstkowy lub pomocniczy.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.