Pion ochrony

Pion ochrony jest komórką organizacyjną, tworzoną na potrzeby ochrony informacji niejawnych. Polskie prawo obejmuje tym terminem wszelkie informacje, które w przypadku nieuprawnionego ujawnienia mogłyby negatywnie wpłynąć na interesy Rzeczypospolitej Polskiej lub spowodować inne szkody na jej rzecz. Jednocześnie szkody te mogłyby powstać niezależnie od sposobu ich wyrażania.

Przepisy precyzyjnie określają, kto może mieć dostęp do takich informacji i w jaki sposób może je wykorzystać. Informacje niejawne dodatkowo są klasyfikowane zależnie od stopnia ich potencjalnej szkodliwości dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej na:

  • ściśle tajne,
  • tajne,
  • poufne
  • zastrzeżone.

Zadania pionu ochrony

Pion ochrony jest odpowiedzialny za organizację wszelkich spraw związanych z zabezpieczaniem informacji niejawnych. Taka komórka organizacyjna może być powołana, ale nie musi. Jednak jeśli powstanie, podlega bezpośrednio pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych. Standardem jest tworzenie takiej komórki w instytucjach i firmach państwowych. W sektorze prywatnym są one powoływane sporadycznie, gdyż zwykle do zapewnienia ochrony wystarczy pełnomocnik.

Typowe zadania pionu ochrony to:

  • nadzorowanie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
  • ocena ryzyka zagrożenia informacji niejawnych,
  • koordynowanie zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami firmy w zakresie bezpieczeństwa,
  • nadzorowanie ochrony kryptograficznej i elektromagnetycznej,
  • eksploatacja systemów ochrony.

W dużej firmie lub instytucji, pion ochrony może tworzyć całe biuro. Zazwyczaj też jego zadania są rozszerzone na inne aspekty ochrony takie jak zabezpieczanie fizyczne mienia, obsługa systemów monitoringu, kontroli dostępu itp.