Sprawa

Pojęcie sprawy jest rozumiane bardzo szeroko i nie zostało precyzyjne zdefiniowane w żadnym dokumencie. Słowniki określają ją jako zbiór okoliczności, które interesują konkretną osobę lub wskazują na kogoś.  Termin ten pojawia się w wielu dziedzinach, począwszy od sądownictwa, przez sprawy urzędowe, po sprawy prywatne. Formalnie sprawa pojawia się w działaniach podejmowanych przez różne instytucje i organy, regulowanych przepisami prawa.

Różne zastosowania pojęcia

Chociaż termin „sprawa” trudno zdefiniować, słowo to jednoznacznie kojarzy się z określonymi czynnościami. Załatwianie sprawy w urzędzie zazwyczaj oznacza wniesienie pisma lub złożenie wniosku oraz oczekiwanie na decyzję. Sprawa załatwiona to taka, która została definitywne zakończona wiążącą decyzją administracyjną. Może to być, np. przyznanie zasiłku, ulgi, miejsca parkingowego, ale też wydanie kopii dokumentu z archiwum.

Wśród wielu zastosowań tego pojęcia do powszechnych zaliczają się:

  • sprawa urzędowa,
  • sprawa administracyjna,
  • sprawa karna,
  • sprawa cywilna,
  • sprawa publiczna,
  • sprawa wewnętrzna lub zewnętrzna (często w liczbie mnogiej).

W każdym formalnym przypadku sprawa stanowi szereg czynności mających na celu rozpatrzenie wniosku petenta (wnioskodawcy, powoda) i wydanie decyzji. W ujęciu urzędowym każda sprawa musi być zarejestrowana, a jej przebieg odnotowany w obowiązujących formularzach i księgach. Niezbędne jest też nadanie jej konkretnej sygnatury, którą poszczególne komórki posługują się podczas przejmowania sprawy, na różnych etapach jej załatwiania.