Sprawa – czym jest i jak z niej korzystać?

Pojęcie sprawy jest rozumiane bardzo szeroko i nie zostało precyzyjne zdefiniowane w żadnym dokumencie. Słowniki określają ją jako zbiór okoliczności, które interesują konkretną osobę lub wskazują na kogoś. Termin ten pojawia się w wielu dziedzinach, począwszy od sądownictwa, przez sprawy urzędowe, po sprawy prywatne. Formalnie sprawa pojawia się w działaniach podejmowanych przez różne instytucje i organy, regulowanych przepisami prawa.

Różne zastosowania pojęcia

Chociaż termin „sprawa” trudno zdefiniować, słowo to jednoznacznie kojarzy się z określonymi czynnościami. Załatwianie sprawy w urzędzie zazwyczaj oznacza wniesienie pisma lub złożenie wniosku oraz oczekiwanie na decyzję. Sprawa załatwiona to taka, która została definitywne zakończona wiążącą decyzją administracyjną. Może to być, np. przyznanie zasiłku, ulgi, miejsca parkingowego, ale też wydanie kopii dokumentu z archiwum.

Wśród wielu zastosowań tego pojęcia do powszechnych zaliczają się:

 • sprawa urzędowa,
 • sprawa administracyjna,
 • sprawa karna,
 • sprawa cywilna,
 • sprawa publiczna,
 • sprawa wewnętrzna lub zewnętrzna (często w liczbie mnogiej).

W każdym formalnym przypadku sprawa stanowi szereg czynności mających na celu rozpatrzenie wniosku petenta (wnioskodawcy, powoda) i wydanie decyzji. W ujęciu urzędowym każda sprawa musi być zarejestrowana, a jej przebieg odnotowany w obowiązujących formularzach i księgach. Niezbędne jest też nadanie jej konkretnej sygnatury, którą poszczególne komórki posługują się podczas przejmowania sprawy, na różnych etapach jej załatwiania.

Jakie sprawy możesz załatwić w polskich urzędach?

W polskim urzędzie możesz załatwić zarówno sprawy związane z dokumentami, prawem jazdy, zameldowaniem, zasiłkiem czy podatkami. Urzędy są odpowiednio podzielone na:

 • gminne
 • miejskie,
 • powiatowe
 • wojewódzkie

Każdy z nich odpowiada za inne obszary działania. Dlatego wiele spraw możesz załatwić tylko w urzędzie, który posiada określone kompetencje.

Urzędy gminne

Są najbliższymi jednostkami administracji publicznej dla mieszkańców danego obszaru. Zajmują się sprawami związanymi z funkcjonowaniem gminy. W urzędzie gminy wyrobisz dowód osobisty, uzyskasz numer pesel, zarejestrujesz pojazd czy uzyskasz zezwolenie na budowę. W urzędach gminnych można również załatwić sprawy związane z opłatami lokalnymi, takimi jak podatki czy opłaty za śmieci.

Urzędy miejskie

Są odpowiedzialne za zarządzanie miastem i realizację zadań związanych z jego funkcjonowaniem. W takich urzędach można załatwić sprawy związane z rejestracją miejską, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej czy wystawianiem zaświadczeń o niekaralności. Ponadto, urzędy miejskie zajmują się również organizacją imprez kulturalnych i sportowych oraz zarządzaniem infrastrukturą miejską, taką jak drogi czy parki.

Urzędy powiatowe

Są jednostkami administracji publicznej, które zajmują się sprawami związanymi z funkcjonowaniem powiatu. W takich urzędach można załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem paszportów czy prowadzeniem ewidencji gruntów. Ponadto, urzędy powiatowe są odpowiedzialne za organizację ochrony zdrowia na terenie powiatu oraz realizację zadań związanych z edukacją, takich jak nadzór nad szkołami podlegającymi powiatowi.

Urzędy wojewódzkie

Są najwyższymi jednostkami administracji publicznej na poziomie województwa. Zajmują się sprawami związanymi z zarządzaniem województwem, takimi jak planowanie przestrzenne, ochrona środowiska czy transport publiczny. W takich urzędach można również załatwić sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na budowę większych obiektów czy organizacją wyborów na terenie województwa.

Profil Zaufany – jak załatwić sprawę urzędową online?

Profil Zaufany to usługa oferowana przez różne instytucje publiczne, takie jak urzędy skarbowe, banki, czy inne organizacje, która pozwala na potwierdzenie tożsamości użytkownika w internecie. Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz zalogować się do różnych serwisów i wykonywać na nich różnego rodzaju operacje, takie jak składanie dokumentów, wniosków czy deklaracji dotyczących m.in. spraw urzędowych. W skrócie PZ jest podpisem potwierdzającym tożsamość (przypisanym do konkretnego numeru PESEL) w kontaktach on-line z urzędami.

Jakie sprawy urzędowe możesz potwierdzić dzięki Profilowi Zaufanemu?

Elektroniczne podpisywanie dokumentów: Profil Zaufany pozwala Ci podpisywać dokumenty podpisem elektronicznym. Możesz również składać elektronicznie różnego rodzaju wnioski i deklaracje, które wymagają podpisu. Tym kanałem również wyślesz urzędową korespondencję i sprawdzisz na bieżąco statusy spraw, które Cię dotyczą.

Rozliczenia podatkowe: za pomocą Profilu Zaufanego możesz zalogować się do usługi e-PIT, żeby złożyć deklaracje podatkowe online, w tym PIT, CIT, VAT i inne, bez wychodzenia z domu.

Dostęp do e-usług administracyjnych: dzięki Profilowi Zaufanemu masz możliwość uwierzytelnienia się w systemach informatycznych sektora publicznego, takich jak Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), e-Urząd Skarbowy i wiele innych.

Wniosek o powtórne wydanie dokumentów: na platformie Profilu Zaufanego zgłosisz utratę lub zniszczenie dowodu osobistego, a także wyślesz wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy.

Prowadzenie działalności gospodarczej: Przez Profil Zaufany możesz zgłosić sprawy związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Dostęp do informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz składać wnioski i deklaracje w zakładzie ubezpieczeń społecznych, a także wystąpić o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Czym jest E-PUAP?

E-PUAP to skrót od „Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej”. Jest to platforma internetowa w Polsce, która umożliwia elektroniczną wymianę informacji między obywatelami, przedsiębiorstwami, a administracją publiczną. E-PUAP ma na celu ułatwienie dostępu do usług administracyjnych i skracanie czasu załatwiania różnych spraw urzędowych.

Które urzędy udostępniają usługi na platformie epuap?

 • Samorządy i urzędy gminy
 • Urząd stanu cywilnego
 • ZUS
 • NFZ
 • Urzędy skarbowe
 • Urzędy pracy
 • Rejestr PESEL i dowodów osobistych
 • Krajowy Rejestr Karny
 • inne urzędy administracji publicznej