Zespół archiwalny złożony

Zespół archiwalny jest całością dokumentacji wytworzonej przez jednego, odrębnego twórcę, która została zaklasyfikowana do kategorii A i jest przeznaczona do wieczystego przechowywania. Jego struktura może przyjmować różne formy zależnie od tego, jak wiele zawiera dokumentów i jak duże jest ich zróżnicowanie tematyczne. Zdarza się też, że w skład zespołu wchodzą materiały pozyskane w drodze sukcesji, które mają tylko częściowy związek z działalnością twórcy. Wówczas powstaje zespół archiwalny złożony.

Dwa typy zespołów archiwalnych złożonych

Rozróżnienie pomiędzy zespołem archiwalnym prostym i złożonym nie jest nigdzie wyraźnie zdefiniowane. Dlatego zakwalifikowanie go do odpowiedniej kategorii stanowi raczej efekt wyczucia i wiedzy archiwisty. Powszechnie uważa się, że prosty jest ten zespół, przy którego tworzeniu archiwista nie miał żadnego problemu z zakwalifikowaniem każdego dokumentu. Ogólnie wyróżnia się dwa typy zespołów złożonych:

  • zespoły, które są efektem działania twórców przechodzących zmiany strukturalne lub w zakresie kompetencji, w których następstwie doszło do sukcesji (przejęcia) materiałów innych twórców. Założeniem jest tu brak możliwości lub celowości wyłączenia przejętych materiałów,
  • zespoły, które są efektem połączenia dokumentacji kilku różnych kancelarii funkcjonujących w obrębie tej samej instytucji, przy założeniu, że kancelarie te są równorzędne.

Pomimo braku jednoznacznej definicji przyjęło się, że za zespół archiwalny złożony uważa się taki, którego opracowanie i sklasyfikowanie wymagało ogromnego nakładu pracy. Zazwyczaj są to zespoły obciążone sukcesjami albo takie, które odzwierciedlają wiele etapów restrukturyzacji i związanych z nią zmian w prowadzeniu dokumentacji. Zespoły archiwalne złożone mogą być otwarte lub zamknięte.