Sporządzenie ewidencji materiałów archiwalnych

polega na zarejestrowaniu ich w stosownym spisie zdawczo-odbiorczym, w kolejności zgodnej z nadanym im układem

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.