Składnica akt

Składnica akt jest komórką organizacyjną firmy lub instytucji odpowiedzialną za gromadzenie, przechowywanie i porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej. Są to dokumenty oznaczone symbolem B, który wskazuje na czasowy okres ich przechowywania. W przeciwieństwie do dokumentacji archiwalnej nie ma ona ogólnonarodowej wartości historycznej, a jedynie jest przydatna jednostce, która ją gromadzi i przechowuje w składnicy akt.

Jakie zadania pełni składnica akt?

Jako komórka organizacyjna w jednostce, składnica akt jest nadzorowana przez kierownika oraz wykonuje ustawowe zadania. Ich zakres reguluje art. 36 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. Zgodnie z zapisem tego dokumentu do zadań kierowników zaliczają się:

Powyższe zadania wynikają z rodzaju dokumentacji, jaką gromadzi i przechowuje składnica akt.

Gdzie jest tworzona składnica akt?

Komórka tego typu najczęściej jest tworzona w instytucjach publicznych, takich jak szkoły, placówki służby zdrowia, ośrodki szkoleniowe, a także zakłady pracy. Obejmuje dokumenty kadrowo-płacowe, arkusze ocen, protokoły egzaminacyjne i wiele innych dokumentów, których czas przechowywania jest określony przez prawo. Dokumentacja niearchiwalna gromadzona w składnicy akt służy wyłącznie potrzebom jednostek, w których jest przechowywana. W wyjątkowych sytuacjach składnica akt za zgodą jej kierownika może udostępniać takie dokumenty osobom trzecim.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.